Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 97


 

Kadunpitopäätös

 

Kuteltk 29.09.2021 § 97  

15/10.03.01.01.00/2021  

 

 

Valmistelija Kunnaninsinööri

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna.

 

Kadunpitoon liittyvistä velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa 669/1978 (kunnossapitolaki).

Kadun kunnossapito kuuluu 4 §:n mukaan kunnalle. Tontinomistajan velvollisuutena on huolehtia mm. tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta.

 

Pyörätien sekä rakenteellisesti toisistaan erottamattoman jalankulku- ja pyörätien kunnossapito kuuluu kunnalle sen estämättä, mitä 4 §:n 1 momentissa säädetään. Virolahden asemakaava-alueiden kaikki kevyenliikenteen väylät ovat jalankulku- ja pyöräteitä, joiden kunnossapito kuuluu 4 §:n 3 mom mukaan kunnalle.

 

Lain 9 §:n mukaan kadun puhtaanapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä, kuten kadulle kerääntyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden sekä rikkaruohon poistamisen ajoradalta ja jalkakäytävältä. 10 §:n 1 mom mukaan tontinomistajan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä.                                                      Lain 13 §:n mukaan kunta voi päätöksellään ottaa huolehtiakseen tontinomistajalle tämän lain mukaan kuuluvista puhtaanapitotehtävistä määrättyjen katujen tai tehtävien osalta. Kunnan ottaessa huolehtiakseen tontinomistajalle 10 §:n mukaan kuuluvista puhtaanapitotehtävistä vastuu niistä siirtyy kunnalle lukuunottamatta 10 §:n 3 momentissa  säädettyä, tontin omistajalle kuuluvaa enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvaa, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueen roskien poistamista, muuta puhtaanapitoa ja kasvillisuuden siistinä pitämistä. (15.7.2005/547)

 

Päätöstä puhtaanapidon ottamisesta kunnalle ei n. 40 vuoden ajalta löydy. Rakennuskaava-alueen kaavateiden ja myöhemmin asemakaavan katujen puhtaanapidosta on perinteisesti kunta vastannut.

 

Lain 14 a §:n mukaan kunta voi vuosittain periä 8 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista, huolehtiakseen ottamistaan, kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävistä aiheutuneet kustannukset kyseisten alueiden yleiseen käyttöön luovutettujen katujen varsilla olevien tonttien omistajilta. Virolahdella ei maksuja ole koskaan peritty.

 

Lain  8 a §:n mukaan ennen 4 §:n 4 momentin ja 8 §:n 1 ja 2 momentin ja 13 §:n mukaisen päätöksen tekemistä päätösehdotuksen pitämisestä julkisesti nähtävänä on etukäteen ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset asianomaisessa kunnassa julkaistaan ja vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Lisäksi sellaisesta päätösehdotuksesta, jolla kunta ottaa tontinomistajien tehtäviä huolehtiakseen, on annettava tieto alueen tontinomistajille. Tiedoksianto voi tapahtua tavallisella kirjeellä. Muistutus ehdotuksesta on jätettävä kunnalle 14 päivän kuluessa ehdotuksen nähtäville asettamisesta tai kirjeen tiedoksisaamisesta.                                                  

Kunnossapitolaissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty.

 

Seuraavien katujen ja katuosuuksien osalta on katsottava kadunpitovelvollisuuden syntyneen ja niiden tyydyttävän asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen, joten niiden osalta tulee tehdä kadunpitopäätös.

-          Itätie

-          Virojoenkuja

-          Ukkosaarentie, paalulle 660 asti.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Kunnaninsinöörin päätösehdotus:                                  

 

 a) kuntatekniikan lautakunta päättää tehdä kadunpitopäätöksen edellä mainituista kaduista ja katuosuuksista ja
b) katujen kunnossapito- ja puhtaanapito otetaan kunnan tehtäväksi lukuunottamatta kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) 4 §:n 2 mom tarkoittaman tontille johtavan kulkutien kunnossapitoa, joka kuuluu tontinomistajalle. Lisäksi tontinomistajan velvollisuudeksi jää lain 10 §:n 3 momentissa  säädetty, tontin omistajalle kuuluvaa enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvaa, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueen roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen. (15.7.2005/547)
c) päätösehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja ilmoitetaan alueen tontinomistajille niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Lisäksi päätösehdotuksesta annetaan tieto alueen tontinomistajille. Muistutus ehdotuksesta on jätettävä kunnalle 14 päivän kuluessa ehdotuksen nähtäville asettamisesta tai kirjeen tiedoksisaamisesta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.