Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 14_______________________________________________________________________________

 

Virolahden kunnan vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alue/Virojoki

 

Kuteltk 06.04.2022 § 34

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Virolahden vesilaitoksen Virojoen toiminta-alue on vahvistettu kunnanvaltuustossa 8.11.1984 §5. Toiminta-alueeksi on vahvistettu tuolloin voimassa ollut asemakaava-alue ja runkolinjan molemmin puolin 100 metriä (Härmä-Virojoki runkovesijohto).

 

Virojoen alueen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen uudelleen määrittely käynnistettiin 2017. Toiminta-alue oli yleisesti nähtävillä 22.6.-7.8.2017 välisen ajan. Määräaikaan mennessä saatiin lausunto ELY-keskukselta ja pelastuslaitokselta. Lisäksi saatiin seitsemän muistutusta. Muistutukset koskivat kiinteistöjä, jotka olivat osakkaina jossakin vesiyhtymässä tai yhteisessä vesihuoltojärjestelmässä. Yksi muistutus oli asumattomasta talosta ja yksi muistutus oli Patassuon vesiyhtymästä. Muistutuksissa vastustettiin toiminta-aluetta tai haettiin vapautusta liittymävelvoitteesta. Muistutukset liitteenä 1.

 

Ely-keskuksella ei ollut huomautettavaa toiminta-alusseta. Pelastuslaitoksen lausunto koski Sydänkylän vesiosuuskunnan toiminta-aluetta.

Kaikkien muistuttajien kiinteistöt ja Patassuon vesiosuuskunnan alueet kuuluvat jo 1984 vahvistetulle vesihuollon toiminta-alueelle.

Toiminta-alueen vahvistuksen yhteydessä ei voida myöntää vapautuksia liittymävelvoitteeseen. Liittymävelvoitteesta vapautus täytyy hakea erikseen ympäristötoimelta (Vhl 11 §).

 

Vesihuoltolain 6 §:n mukaan mm. suurehkon asukasjoukon tarpeen tai terveydellisten tai ympäristönsuojelullisten syiden sitä vaatiessa, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Ennen 2 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymistä kunnan on varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Asemakaava-alueet on katsottu kuuluvan tähän vesihuoltolain 6 §:n tarkoittaman vesihuollon järjestämisvastuun piiriin.

 

Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.

 

Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

 

Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:

 

1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja

 

2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

 

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

 

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

 

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

 

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan mm. kunnan ympäristönsuojelu-viranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta 11 §:ssä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

 

Liitteenä 2 on ehdotus Virolahden kunnan Virojoen taajaman vesihuollon toiminta-alueesta. Alue on merkitty Virojoen asemakaavan mukaisesti. Vesihuoltoverkosto kattaa lähes koko toiminta-alueen, eikä erillistä määräystä vesihuoltoverkoston rakentamiselle ole tarpeen määrätä. Muutamilta tonteilta saattaa puuttua liittymämahdollisuus, mutta ne pystytään järjestämään tarpeen mukaan nopeasti ja suhteellisen edullisesti. Asemakaavan laajentumisalueilla ei ole vielä vesihuoltoa, mutta se rakennetaan tonttien käyttöönoton yhteydessä.  

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta esittää Virolahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti Virolahden kunnan vesihuoltolaitoksen Virojoen toiminta-alueeksi vahvistetaa voimassa olevan asemakaavan mukainen alue, joka on merkitty liitekarttaan 2.   Muistutuksen tehneille lautakunta ilmoittaa, että heidän kiinteistö/vesiyhtymä on jo  8.11.1984 §5 vahvistetulla toiminta-alueella. Toiminta-aluetta vahvistettaessa ei voida myöntää vapautuksia vesihuoltolaitokseen liittymävelvoitteesta. Liittymävelvoitteesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta vesihuoltolain 11 §:n mukaisin perustein.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KhVi 25.04.2022 § 69 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti Virolahden kunnan vesihuoltolaitoksen Virojoen toiminta-alueeksi vahvistetaan voimassa olevan asemakaavan mukainen alue, joka on merkitty liitekarttaan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KvVi 16.05.2022 § 14  

13/15.00.00/2022  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Markku Uski

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto vahvistaa Virolahden kunnan vesihuoltolaitoksen Virojoen toiminta-alueeksi voimassa olevan asemakaavan mukaisen alueen liitteen mukaisesti.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.