Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden vanhusneuvosto
Pöytäkirja 25.08.2022/Pykälä 18


_______________________________________________________________________________

 

Aloite Virolahden vanhusneuvoston edustajien nimeämisestä Kaakon kaksikon toimielimiin.

 

______________________________________________________________________________

VanstoVi 24.02.2022 § 4 

 

Valmistelija hallintosihteeri Anita Takasuo, p. 050 389 2120

 

Vanhusneuvosto keskusteli kokouksessaan 21.12.2021, että sen olisi hyvä saada edustajansa Kaakon kaksikon toimielimiin

vaikuttamismahdollisuuksiensa parantamiseksi valmistelussa ja päätöksenteossa.  Lakisääteinen vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulaissa mainittujen, ikääntyvää väestöä koskevien suunnitelmien ja palvelujen riittävyyttä koskevien arviointien valmisteluun.  Lisäksi neuvostolle on muutenkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoritumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

 

Virolahden vanhusneuvosto on hallintosäännön 13 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, jonka asettaa kunnanhallitus. Kunnanhallituksen on huolehdittava toimielimen toimintaedellytyksistä.

 

Ikäihmisten asioita käsitellään Kaakon kaksikossa Kuntatekniikan lautakunnassa, Lupajaostossa ja Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa.  Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet nimeää valtuusto. 

 

Hallintosäännön 133 §:n mukaan kunnanhallitus voi (pl. tarkastuslautakunta, valtuuston tilapäinen valiokunta ja vaalilain toimielimet) määrätä muihin toimielimiin edustajansa, joilla on läsnänolo- ja puheoikeus toimielinten kokouksessa.

Tällainen valtuus on annettu mm. kunnanhallituksen omille edustajille ja nuorisovaltuuston edustajille toimielimissä.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnan luottamuselimen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Virolahden vanhusneuvosto esittää Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille, että
1) Miehikkälän kunnanhallitus myöntää Virolahden vanhusneuvoston yhdelle jäsenelle ja hänen varajäsenelleen läsnäolo- ja puheoikeuden kuntatekniikan lautakunnan ja lupajaoston kokouksissa, sekä
2) Virolahden kunnanhallitus myöntää Virolahden vanhusneuvoston yhdelle jäsenelle ja hänen varajäsenelleen läsnäolo- ja puheoikeuden sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksissa.

Virolahden vanhusneuvosto tekee kokouksessaan esitykset jäsenvalinnoista em. toimielimiin.

 

Päätös Virolahden vanhusneuvosto päätti esittää Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille, että

1)  Miehikkälän kunnanhallitus myöntää Virolahden vanhusneuvoston yhdelle jäsenelle tai hänen varajäsenelleen läsnäolo- ja puheoikeuden kuntatekniikan lautakunnan ja lupajaoston kokouksissa ja

2)  Virolahden kunnanhallitus myöntää Virolahden vanhusneuvoston yhdelle jäsenelle tai hänen varajäsenelleen läsnäolo- ja puheoikeuden sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksissa.

Vanhusneuvoston edustajavalinnat päätetään myöhemmin, kun selviää, antaako kunnanhallitukset neuvoston jäsenille läsnäolo- ja puheoikeudet esitettyihin toimielimiin.

 

 

KhVi 25.04.2022 § 76 

 

Virolahden vanhusneuvosto on Virolahden hallintosäännön 13 §:n mukainen vaikuttamistoimielin ja kunta on huolehtinut sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta.

 

Virolahden vanhusneuvoston on tehnyt aloitteen, jossa vanhusneuvostolle pyydetään myöntämään kulloinkin yhdelle heidän edustajalleen läsnäolo- ja puheoikeus sivistys- ja hyvinvointilautakunnan, kuntatekniikan lautakunnan ja lupajaoston kokouksiin. Aloitetta on perusteltu vanhusneuvoston vaikuttamismahdollisuuksien parantamisella.

 

Tällä hetkellä vanhusneuvoston vaikuttamismahdollisuuksiin kuuluvat aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen antaminen kunnalle ja sen toimielimille. Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli on tärkeä. Asioiden taustoihin perehtymiseksi käytäntönä on ollut, että vanhusneuvosto on kutsunut kunnan viranhaltijoita eri ajankohtaisten teemojen esittelyyn ja asioista keskusteluun.

 

Lautakuntien ja lupajaoston asioissa useimmat yksittäiset asia koskevat kaikenikäisiä kuntalaisia. Lisäksi on olemassa asioita, jotka koskevat joko kokonaan tai enemmän tietyn ikäisiä kuntalaisia. Kunnanhallituksella ja lautakunnilla on yksittäisten asioiden kohtalla tarvittaessa mahdollisuus kutsua vanhusneuvoston edustaja kokouksiin ulkopuolisen asiantuntijan roolissa.

 

Aloitteessa oli todettu, että nuorisovaluustolla on edustaja lautakunnan kokouksissa. Nuorisovaltuusto koostuu alaikäisistä kuntalaisista ja heillä ei ole vaalien kautta mahdollisuutta vaikuttaa edustajiinsa. Edellä mainitun vuoksi nuorisovaltuuston edustajat toimielimissä ovat perusteltuja.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus katsoo, että nykyisellä toimintamallilla on mahdollista varmistaa ikäihmisten vaikuttamismahdollisuudet kunnan päätöksenteossa.

Kunnanhallitus muistuttaa, että toimielinten tulee ikäihmisiä koskevissa asioissa tiedottaa vanhusneuvostoa ja tarvittaessa pyytää heiltä lausunto. Lisäksi ikäihmisiä koskevien asioiden käsittelyn yhteydessä toimielinten on mahdollista kutsua vanhusneuvoston jäsen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi asian käsittelyyn.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

VanstoVi 25.08.2022 § 18  

    

 

Esittelijä Virolahden kunnan luottamuselimen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Vanhusneuvosto merkitsee kunnanhallitusten päätökset tiedoksi.

 

Päätös Vanhusneuvosto merkitsee Virolahden kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi.
Seppo Pirttimäen mielestä lautakuntien olisi hyvä kysyä mielipiteitä, kommentteja ja aloitteita vanhusneuvostolta.