Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 29.06.2022/Pykälä 65


 

Lisämääräraha / Myllyn yksityistien sillan korjaus

 

____________________________________________________________________________

 

Kuteltk 16.03.2022 § 26

 

Kunnanvaltuusto vahvistaa talousarviokäsittelyn yhteydessä vuosittaisen yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten kokonaismäärän. Hallintosäännön mukaan yksityistieavustukset jakaa kuntatekniikan lautakunta valtuuston myöntämien määrärahojen mukaisesti.

 

Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu 117.500 euron määräraha yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksiin. Määrärahasta on varattu valtionosuutta saavien yksityisteiden kunnanavustukseksi 27.300 €.

 

Miehikkälän kunnanhallitus on hyväksynyt 23.4.2018 § 49 perusteet yksityisteiden kunnan avustusten myöntämiselle. Yksityistielain 84 §:n mukaan edellytyksenä kunnan avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

 

Avustukset on tarkoitus käsitellä lautakunnan toukokuun  kokouksessa 25.5.2022. Avustukset tulee tämän johdosta hakea 29.4.2022 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon avustuksia jaettaessa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta päättää, että Miehikkälän yksityisteiden avustukset tulee hakea 29.4.2022 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustusten hakemisesta tiedotetaan kuulutuksella ja lähettämällä viime vuonna avustusta hakeneille tiekunnille hakemuslomakkeet. Lomakkeet ovat saatavilla myös kunnan nettisivuilta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 __________

 

Kuteltk 25.05.2022 § 52 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Miehikkälän yksityisteiden kunnanavustusten maksuunpanoluettelo on liitteenä 3. Maksuunpanoluettelo on laadittu 46 % avustusosuudella. Kunnossapidon avustukset tekevät yhteensä 89.890 €.

 

Myllyntien sillan peruskorjaus ja Laajapohjantien peruskorjaus ovat saaneet valtionosuuspäätökset. Myllyntien sillan uusimiskustannus on 140.800 €. Valtionosuutta tulee 75%, yhteensä 105.600 €. Osakkaiden osuus olisi 20% ja kunnan avustusosuus 5%, 7040 €.

Laajanpohjantien peruskorjauksen kustannukset ovat 34.670 €. Valtionosuutta tulee 50%, yhteensä 17.335 €. Osakkaiden osuus on 20% ja kunnan osuus 30%, 10.401 €.

Nurmelantien siltahanke ei ole vielä saanut valtionosuuspäätöstä. Talousarviossa avustukseen on varattu 9820 €. Hanke ei ehdi kuluvana vuonna käynnistyä niin, että koko määräraha tulisi käytettyä.

Luotokankaan yksityistie hakee perusparannusavustusta rumpujen uusintaan. Kustannusarvio on 6244 €. 80% avustuksella laskettuna avustus olisi 4995 €. Avustus voitaisiin käyttää Nurmelantiehen varatuista rahoista. Jos Nurmelantien sillan uusiminen käynnistyy, pystytään sitä vielä avustamaan kuluvan vuoden aikana.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta myöntää Miehikkälän yksityistieavustukset liitteen 3 mukaisen maksuunpanoluettelon mukaisesti. Peruskorjausavustukset ovat taulukon mukaisia ja enintään edellä mainittujen töiden hyväksytyistä kustannuksista kuitenkin enintään taulukossa esitetty enimmäismäärä. Peruskorjauksen avustus maksetaan maksettuja tositteita vastaan kun laskua vastaava työvaihe on todettu tehdyksi.  Viimeinen maksuerä voidaan maksaa, kun valtionavustuksen lopputarkastus on tehty.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 __________

 

 

KhMi 13.06.2022 § 77 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Markku Uski, puh. 0050 389 2150

 

Myllyn yksityistie on saanut valtion avustuspäätöksen tiekunnan sillan korjaamiseen. Korjauksen hyväksytty kustannusarvio on 140.800 €. Valtionavustus on 75 % korjauskustannuksista ja enintään 105.600 €.

 

Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 25.5.2022 myöntänyt sillan perusparannukseen 5 %:n avustuksen, yhteensä enintään 7 040 €. Osakkaiden osuudeksi jää näin ollen 20 %, yhteensä 28 160 €. Miehikkälän käytäntönä on ollut avustaa teiden peruskorjausta valtionosuushankkeissa niin, että osakkaiden osuudeksi jää 20 % ja kunnan ja valtion avustus on yhteensä 80%.

 

Myllyn yksityistiellä on yhteensä 14 osakasta ja 8 vakituista asukasta. Asukkaat ovat pääosin eläkkeellä olevia henkilöitä. Sillan korjauskustannukset muodostuvat monelle asukkaalle kohtuuttoman korkeaksi. Kun huomioidaan vielä, että tietä käytetään myös paljon läpiajoon, olisi kohtuullista avustaa siltaa hieman normaalia enemmin. Miehikkälän kunnanhallitus on 23.4.2018 § 49 hyväksynyt yksityisteiden kunnanavustusten myöntämisperusteet. Myöntämisperusteiden mukaan peruskorjauksen avustuksen suuruutta määriteltäessä päätöksen tekijä käyttää harkintavaltaansa ottaen huomioon hankkeen tärkeys, muut tiedossa olevat hankkeet sekä vuotuiset määrärahat. Myllyn yksityistie on osa kunnan Kylien kertomaa -pyöräilyreittiä ja sen varrella sijaitsee Suur-Miehikkälän mylly ja saha, joka on yksi reitin merkityistä kohteista.

 

Myllyn yksityistien sillan korjauksessa voidaan käyttää harkintavaltaa ottaen huomioon hankkeen tärkeys sekä osakkaille aiheutuvat korkeat kustannukset. Jos kunnan avustus nostetaan 20 %, olisi lisäavustus 21.120 ja kunnan avustus yhteensä 28.160 €. Osakkaiden osuudeksi jäisi 7 040 euroa.

 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja Arto Ylönen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle 21 120 euron lisämäärärahan myöntämistä Myllyn yksityistien sillan korjaamiseen. Kunnan avustus on 20 % kustannusarviosta ja enintään 28 160 €

 

Asian käsittely Keskustelun perusteella kunnanjohtaja teki muutosehdotuksen:

 

Muutosehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle 21 210 euron lisämäärärahan myöntämistä Myllyn yksityistien sillan korjaamiseen. Kunnan avustus on 20 % kustannusarviosta ja enintään 28 160 €.

 

Myllyn yksityistie yhdistää kaksi ELY-keskuksen ylläpitämää tietä ja sillan peruskorjaus parantaa myös yritysten toimintaedellytyksiä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

 

 

KvMi 20.06.2022 § 14 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Tenho Myllymäki jääväsi itsensä (osakkaan isä).

 

 

Kuteltk 29.06.2022 § 65

_________________________________________________________________________ 

11/10.03.01.07.00/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Miehikkälän kunnanvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 20.6.2022 § 77  21.210 euron lisämäärärahan Myllyn yksityistien sillan peruskorjaukseen. Kunnan avustus on enintään 20% kustannuksista ja enintään 28.160 €.

Lautakunta on kokouksessaan 25.5.2022 § 52 myöntänyt Myllyn yksityistielle sillan peruskorjaukseen 5 % avustuksen kustannuksiin ja enintään 7.040 euroa. Saadun lisämäärärahan perusteella Myllyn yksityistien sillan peruskorjauksen avustus voidaan nostaa 20 % kustannuksista ja enintään 28.160 euroon. Avustus maksetaan maksettuja tositteita vastaan yhdessä tai useammassa erässä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Saadun lisämäärärahan perusteella lautakunta päättää muuttaa Myllyn yksityistien sillan perusparannusavustusta niin, että avustus on 20 % kustannuksista ja enintään 28.160 euroa. Avustus maksetaan maksettuja tositteita vastaan yhdessä tai useammassa erässä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.