Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 29.06.2022/Pykälä 67


 

Katualueen lunastustoimitus nro 2018-573480, Virolahti

 

____________________________________________________________________________

 

 

KhVi 13.06.2022 § 105 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli, p. 050 389 2100

 

Tilan Osola 935-431-3-261 maanomistajat ovat jättäneet 19.10.2020 valituksen Etelä-Savon käräjäoikeudelle/maaoikeudelle Virojoen katualueen lunastustoimituksesta 15.10.2020 tehtyyn päätökseen 2077 m2:n määräalasta ja vaatinut että alueesta määrätään käyvän hinnan mukainen korvaus.

 

Maa-oikeudelle tehty valitus ja teknisen johtajan valmistelema vastine käsiteltiin Virolahden kunnanhallituksen kokouksissa  7.12.2020 § 203 ja 16.12.2020 § 222.

 

Etelä-Savon käräjäoikeus/maaoikeus on antanut asiassa 24.5.2022 tuomion 22/340, johon voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla, jos KO oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n nojalla myöntää valitusluvan.  Määräaika valituksen tekemiselle on 25.7.2022.

 

Maaoikeus toteaa johtopäätöksenään, että valituksenalaisessa lunastustoimituksessa lunastustoimikunta on tutkinut kiinteistönmuodostuslain 184 §:n nojalla toimituksen aloittamisen jälkeen riitaiseksi muuttuneen sopimuskysymyksen katualuesopimuksen sitovuudesta, koska riitainen sopimus vaikuttaisi myös toimituksen lopputulokseen.

 

Maaoikeus toteaa tuomiolauselmassaan, että Lunastustoimikunnan päätös kiinteistön 935-431-3-261 Osola osalta kumotaan siltä osin, kun lunastustoimituksen perusteena on käytetty sopimusta katualueista 7.4.2006.  Korvaukset tulee tältä osin määrätä lainmukaisesti suoritetun ilmaisluovutusvelvollisuuden laskennan osoittamalla tavalla.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain ja rakennuslain säännökset sekä maaoikeudessa esitetty näyttö huomioiden, tehtyä katualuesopimusta ei olisi tullut tulkita sellaiseksi maankäyttösopimukseksi, jonka mukaan kiinteistön Osola 3:261 omistajat menettäisivät oikeuden lunastuslaissa tarkoitettuun täyteen korvaukseen kaavamuutosalueesta.

 

Lunastustoimitus 2018-573480 palautetaan Maanmittauslaitokselle kiinteistön 935-431-3-261 Osola lunastuskorvauspäätöksen korjaamista varten.

 

Virolahden kunta velvoitetaan suorittamaan maanomistajille korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista maaoikeudessa 2.518,79 € korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tämän tuomion antamisesta. Asianajotoimisto Hiltunen & Lepistö & Liukkonen toimi maanomistajien asiamiehenä asiassa.

 

Tuomioistuinlaitoksen oikeudenkäyntimaksu katualueen lunastustoimituksen nro 2018-573480 päätöksestä on 510,00 €.

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi 24.5.2022 annetun Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomion 22/340 ja päättää, että Virolahden kunta ei pyydä valituslupaa maaoikeuden ratkaisusta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Otto Koskela poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17:23.

 

 

Kuteltk 29.06.2022 § 67

_________________________________________________________________________ 

43/10.00.01.05.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Lunastustoimituksen jatkamisesta on keskusteltu toimituksen tehneen maanmittausinsinöörin kanssa. Maaoikeuden tuomion mukaisesti kiinteistön 935-431-3-261 Osola katualuekorvaus tuli Maanmittauslaitokselle uuteen käsittelyyn. Tuomion mukaan kiinteistön 935-431-3-261 Osola ja kunnan välistä sopimusta ei tullut tulkita sellaiseksi maankäyttösopimukseksi, jonka mukaan kiinteistön 935-431-3-261 Osola maanomistajat menettäisivät oikeutensa lunastuslaissa tarkoitettuun täyteen korvaukseen kaavamuutosalueista, kuten lunastustoimikunta oli katsonut.

Maanmittauslaitoksen periaatteena on yleensä ollut, että toimitusinsinööri ei voisi uutta käsittelyä tehdä, koska on sen jo kerran käsitellyt. Tapana on ollut, että tällaisissa tapauksissa koko lunastustoimikunta vaihdetaan uuteen käsittelyyn. Menettely vie aikaa ja kunnalle tulee korkomenoa reilusta 18.000 € maksavasta lunastuksista.

Toimitusinsinöörin mukaan jos kuitenkin tilanne olisi se, että määrättävistä korvauksista ollaan samaa mieltä, silloin hän voisi ehkä toimituksen uuden käsittelyn tehdäkin. Se edellyttää maksettavista lisäkorvauksista sopimista.

 

Korvattavan alueen hinta on sama, kuin muillekin alueen maanomistajille maksettu neliöhinta oli. Sen osalta asia on selkeä ja sovittavissa. Sovittaviin asioihin jää periaatteessa vain MRL:n 104 §:n tarkoittama yksityisen tien alueen korvaus. MRL:n 104 §:n mukaan  maanomistajalla ei 1 momentista poiketen ole oikeutta saada korvausta yksityistielain 3 §:ssä tarkoitetusta yksityistiestä, kun tie on asemakaavassa osoitettu katualueeksi. Kyseessä on n. 240 neliömetrin määrä. Tämäkin asia on suurella todennäköisyydellä sovittavissa lain mukaisesti.

 

Maaoikeuden päätös liitteenä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

 

Ehdotus Lautakunta päättää, että katualuetoimituksen toimitusinsinöörin toivotaan jatkavan toimitusta ja korvauksen määrä on sovittavissa ottaen huomioon MRL:n 104 §:n tarkoittaman yksityisen tien alueen ilmaisluovutuksen.

 

Lisäksi lautakunta hyväksyi toimitusinsinöörin laskelman mukaisen 16.935,50 € korvaussumman luovutetuista katualueista.

Maanmittausinsinöörin lunastuskorvauslaskelma liitteenä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.