Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 137_______________________________________________________________________________

 

Poikkeamisen hakeminen kiinteistölle Järvelä 935-422-3-79, Virolahti

 

Lupaj 28.09.2022 § 38

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Jari Metso

 

Hellstén Kimmo hakee poikkeamislupaa omistamalleen kiinteistölle kunnan Virolahti (935) kylän Ravijoki (422) Järvelä 3:79 (350 540 m²)

 

Poikkeamaa haetaan 1960-luvulla veistetyn 42 m2:n pyöröhirsirakennuksen siirtämiseksi Hinkkajärven rantaan. Rakennuksen käyttötarkoituksena on toimia kesäkaudella makuuaittana. Rakennukseen ei tule vettä, viemäriä, sähköä eikä tulisijaa.

 

Rakennuspaikka sijaitsee kaavoittamattomalla alueella Hinkkajärven rannalla. Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan ranta-alueilla, joilla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa vaaditaan sen kunnan päätös (poikkeamislupa) rakennuspaikan muodostamisesta.

 

Rakennuspaikalle saa rakentaa vapaa-ajan asunnon, jonka kerrosala saa olla enintään 110 m2 sekä saunarakennuksen ja talousrakennuksen, joiden kunkin kerrosala saa olla enintään 20m2.

Mikäli rakennuspaikan pinta-ala on suurempi kuin 5 000 m², rakennuspaikalle saa rakentaa lisäksi vierasma-jan, jonka kerrosala saa olla enintään 30 m² ja joka on sijoitettava muiden rakennusten kanssa samaan pihapiiriin. Edellä mainitut kerrosalat saa erityisestä syystä rakentaa myös yhteen samaan kokonaisuuteen.

 

Rakennuksen sijainnin rakennuspaikalla ja etäisyyden rantaviivasta tulee olla sellainen, että rantamaiseman luonnonmukaisuus säilyy. Rakennusta ei saa rakentaa tulvavesirajan alapuolelle, ja rakentaminen tulee suunnitella mahdollista rantapuustoa säästävällä tavalla. Alin rakentamiskorkeus tulee selvittää tapauskohtaisesti rakentamishankkeen yhteydessä.

 

Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään:

asuinrakennus 40 m ja vapaa-ajanasunto 25 m.

 

Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 20 m² (pohjanala saa olla 35 m²), saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi.  Etäisyyden rantaviivasta tulee kuitenkin olla vähintään 15 m. Viidentoista metrin etäisyysvaatimusta sovelletaan myös patioihin sekä enintään 20 m² suuruisiin huvi- ja grillimajoihin sekä -katoksiin jne.

 

Venevajan saa rakentaa rantaviivalle ja sen pääty tulee sijoittaa kohtisuoraan rantaviivaan nähden.

 

Mikäli kerrosalat rakennetaan yhteen samaan kokonaisuuteen, etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m huomioiden rakennuspaikan maaston muodot ja sen peitteisyys. Etäisyys mitataan rakennuksen seinä- tai kuistin linjasta. Venevajan saa rakentaa rantaviivalle, ja sen pääty tulee sijoittaa kohtisuoraan rantaviivaa nähden (omalle maalle).

 

Rakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ja suunnitellun ympäristön korkeusasemiin sekä katukorkeuteen ja muuhun kuntatekniikkaan. Rakennuksen perustamissyvyyttä ja alinta lattiakorkeutta määriteltäessä on otettava huomioon viemäriverkoston padotuskorkeus, pohja- ja tulvaveden korkeus sekä perustusten kuivatusmahdollisuus.

 

Rannikolla alimmaksi rakentamiskorkeudeksi määritetään kaikelle rakentamiselle vähintään taso N2000 + 3,2 m. Lisäksi tulee huomioida mahdollinen aaltoilusta aiheutuva lisäkorkeus. Erityisen haavoittuvia tai vaa-raa aiheuttavia kohteita ei tule sijoittaa tason N2000 + 3,55 m (ilman aaltoiluvaraa) alapuolelle. Sisävesillä (järvet ja joet) kyseisen korkeuden on oltava + 2 m.

 

 

Hakijan perustelut Alueella ei ole kaavaa ja rantaviivaa on tarvittava määrä rakentamiseen

 

Kuulutukset Hakemusta koskeva kuulutus on pidetty nähtävillä Virolahden kunnan internetsivuilla ja Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 17- 28.8.2022.

 

Naapurin kuulemiset Hakija on kuullut lähinaapurit eikä heillä ollut huomauttamista hakemuksesta.

 

Lausunnot Kaavoittaja 21.7.2022, annettu 4.8.2022

 

 Haettu rantarakentamispaikka sijaitsee Hinkkajärven rantavyöhykkeellä. Virolahdella ei ole oikeusvaikutteista rantayleiskaavaa sisämaan järvi- ja jokialueella, eikä kaavaa olla lähivuosina laatimassa. Virolahden merenranta-alueen osayleiskaava ei ulotu Hinkkajärven alueelle, mutta ulottuu samassa kylässä, n. 1,2 km Hinkkajärvestä etelään olevalle Vähäjärvelle. Vähäjärven mitoituksessa on käytetty samaa mitoituskerrointa kuin merenrannalla, eli 8 rakennuspaikkaa/ kilometri.

 

 Tila 935-422-3-79 on Hinkkajärvellä sama kuin mitoitushetkellä 1959 vuoden lopussa tila 3:14, jolloin nykyistä tilaa voidaan pitää Hinkkajärvellä kantatilana. 

 Tilan rantaviivan pituus on 232 metriä. Rantaviivasta rakennettavana voidaan pitää 83 metriä. Muu rantaviiva on turaksi rinnastettavaa ja sen rakennettavuuskerroin on nolla, eikä lasketa mitoituksessa rantaviivaksi. Mitoituksessa 0,083 km mitoitusrantaviivalla ja 8 rakennuspaikkaa/ kilometri tulee mitoitukseksi 0,66 rakennuspaikkaa. Pyöristyssäännöllä tämä tarkoittaa yhtä rantarakentamispaikkaa.

 

 Hakija ei ole tehnyt rakennuspaikalta luontoselvitystä, mikä tulee tehdä ennen poikkeaman myöntämistä. Mikäli alueella ei ole luontoarvoiltaan mitään estettä rakentamiselle, voidaan poikkeama myöntää.  Alueella ei ole tiedossa mitään kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta.  Rakennuspaikka on n. + 5 metrin korkeuskäyrällä. Hinkkajärven länsipään natura-alue on n. 490 metrin päässä rakennuspaikasta.

 

 Poikkeama ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; ei vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista (mikäli luontoselvitys tätä osoittaa); ei vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä  johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia ( MRL 171 §) (liite 1c).

 

 ELY-keskus 21.7.2022, annettu 19.8.2022

 

 Kyseessä on rakennuksen rakentaminen vesistön rantavyöhykkeelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jota voitaisiin käyttää rakennusluvan myöntämiseen perusteena. Kyseessä on nukkuma-aitan rakentamisesta. Kyseessä on kevyesti varusteltu talousrakennukseksi luokiteltava rakennus. Kyseisessä tapauksessa rakennusta ei rakenneta olemassa olevaan pihapiiriin vaan uudelle rakennuspaikalle. Edellä selostettu huomioiden hanke vaatii poikkeamisen MRL 72 §:n 1 momentin rajoituksesta.

 

 Suunnitelman mukainen toimenpide muodostaa tosiasiallisesti uuden

 rantarakennuspaikan Hinkkajärven rannalle. Näin ollen kunnan tulee

 ennen poikkeamisasian ratkaisua tehdä emätilatarkastelu ja selvittää

 tarkastelun perusteella rakennuspaikkojen lukumäärä per muunnettu

 rantaviivakilometri kyseisellä järvellä. Tällä varmistetaan maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja vapaan rantaviivan riittävyys hankkeen jälkeenkin. Asiassa on myös syytä huomioida, että poikkeamisluvalla ei voida myöntää yhtä montaa rantarakennuspaikkaa kuin esimerkiksi yleiskaavoituksella. Kunta tekee kyseisen tarkastelun ja päättää myös hyväksyttävien rantarakennuspaikkojen määrän per muunnettu rantaviivakilometri, oikeudelliset reunaehdot huomioiden.

 

 MRL 171 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan poikkeaminen ei saa

 vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Kyseisessä

 hankkeessa on tarkasteltava erityisesti hankkeen vaikutusta läheiseen Natura 2000 -alueeseen. Lupaviranomaisen on myös huomioitava MRL 32§:n mukaisesti maakuntakaavassa esitetyt määräykset ja suunnitteluohjeet asian ratkaisussa.Hankkeen vaikutuksia on tutkittava laajemmin ja kunnan on otettava

 huomioon päättäessään sallittujen rakennuspaikkojen määrästä. Asiassa tulee tehdä arviointi voiko rakennuspaikan alueelle perustaa

 poikkeamisluvan kautta vai onko alueelle syytä laatia esim. rantayleiskaava, jolla ranta-alueen MRL 72 §:n mukainen suunnittelutarve poistetaan.

 

 Kunnan tulee huolehtia asian riittävästä selvittämisestä sekä päätös tulee perustella asianmukaisesti (liite 1d).

 Luontoselvitys 12.8.2022

 

 Suunnitellun rakennushankkeen vaikutukset rakennuspaikan ja sen ympäristön luontoarvoihin jäävät hyvin vähäisiksi. Rakennushanke on varsin pienialainen ja se sijaitsee luonnoltaan jo oleellisesti muutetulla hakkuuaukolla. Ympäröivät metsäiset ja rannan luontotyypit ovat varsin tavanomaisia ja luontoarvoiltaan köyhiä. Huomionarvoisia lajeja ei löytynyt, eikä laajemman alueen huomionarvoisiin lajeihin voi katsoa kohdistuvan mitään vaikutuksia. Rakentamisella ja rakennuksen käytöllä saattaa itse asiassa olla jopa positiivisia luontovaikutuksia, mikäli hiekkaiseen etelärinteeseen muodostuu niiden seurauksena puoliavoimena pysyvää ravinneköyhää paahdeympäristöä. Tällaiset harjumaiset elinympäristöt ovat monen uhanalaisen lajin elinehto (liite 1e).

 

Liitteet 1a   asemapiirustus

  1b   karttaote

  1c   kaavoittajan lausunto

  1d   KASELY-lausunto

  1e   luontoselvitys

 

 Esittelijä Rakennustarkastaja Jari Metso

 

Ehdotus Kuntatekniikan lupajaosto puoltaa poikkeamishakemusta Järvelä 3:79 hirsisen makuuaitan rakentamiseksi.

Hakija on perustellut MRL 171 §:n 1 momentin mukaisena erityisenä syynä poikkeamisen hakemista kaavan puuttumisella kyseessä olevalta alueelta sekä rantaviivan pituudella, jota tarkastellaan kantatilamitoituksen yhteydessä.
Erityisten syiden tulee tukea maankäytöllisiä ja MRL:n tavoitteiden toteutumista, jolloin hakijan esittämät syyt voidaan katsoa sisältyvän lain tarkoittaman erityisen syyn piiriin.

Kantatilamitoituksen mukaan kiinteistöllä on yksi rantarakennuspaikka olemassa, jolloin maanomistajien yhdenvertainen kohtelu ja vapaan rantaviivan riittävyys on huomioitu.

Kantatilamitoituksen mukaisesti laskettu rakentamispaikka ei aiheuta MRL 171 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaista haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Luontoselvityksen mukaan hankkeen vaikutuksen luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristöarvoihin jäävät vähäisiksi, jolloin se ei vaikeuta MRL 171 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Luontoselvityksen mukaan rakennettu ympäristö voisi pikemmin tukea ravinneköyhässä ja paahteisessa ympäristössä viihtyviä uhanalaisia lajeja.

Mikäli kunnanhallitus myöntää haetun poikkeaman, on sen määrättävä aika minkä kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava (MRL 174 §). Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KhVi 10.10.2022 § 137  

    

 

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä kiinteistölle 935-422-3-79 (Järvelä) haetun poikkeuslupahakemuksen. Rakennuslupa on haettava kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.