Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 27


_______________________________________________________________________________

 

Aloitteet vuodelta 2022

 

KhVi 06.02.2023 § 27  

40/00.01.02.00/2022  

Valmistelija toimielinten valmistelijat

 

 Kuntalain 23 §:n (410/2015) mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toi­mi­val­la yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa kos­ke­vis­sa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suo­ri­te­tut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuo­des­sa sen toi­mi­val­taan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden joh­dos­ta suoritetut toi­men­pi­teet.

Hallintosääntö 119 §: Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jäl­keen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kun­nan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan pu­heen­joh­ta­jal­le.

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä val­tuus­tol­le luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle­he­te­tyis­tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lo­pul­li­ses­ti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden joh­dos­ta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty lop­puun.

Kunnanhallitukselle lähetyt ja valtuutettujen tekemät aloitteet, joita ei ole vuoden 2022 loppuun mennessä valtuusto käsitellyt:

 

1)      Kaakon Luonto ja Kulttuuri ry:n aloite Virolahden Kirkon-Vilkkilänturan hoitamisesta ja sen käyttämisestä yleisön opastukseen

  • hoitosuunnitelma yhteistyössä ympäristöministeriö SYKE ja ELY-keskus
  • laiduntaminen, kunta ja maaseutuviranomaiset yhteistyöllä
  • näkymien pitäminen avoinna, ELY-keskus ja kunta
  • opastuksen järjestäminen, matkailutoimi ja kuntatekniikka

 

Toimenpiteet/kuntatekniikka:  Aloite on lähetetty ELY-keskukselle tiedoksi ja toimeenpantavaksi.  ELY-keskuksen Veli-Matti Sorvarin kanssa on käyty läpi niittoalueiden laajennuksia ja muutoksia, joita on osin toteutettu 2022 syksyllä.  Niitot kuuluvat ELY-keskuksen rahoitukseen.

Maaseutuviranomaisten tehtäviin ei kuulu laiduntamiseen liittyvät tehtävät.  Kunnan omistamat alueet ovat niin pieniä, ettei niillä laiduntaminen juurikaan onnistu.  Laiduntaminen olisi lähinnä osakaskunnan ja talo nro 4 yhteisten alueiden alueella tapahtuvaa toimintaa.

 Uuden tornin opastuksia on parannettu kesällä 2022.

 

 

2)      SDP:n valtuustoryhmän aloite "Tervetuloa asukkaaksi Virolahden kuntaan -kortti ja pieni oheistuote"

Toimenpiteet/Keskushallinto: Aloitteen johdosta kunnanjohtaja teki viranhaltijapäätöksen uudesta huomioimiskäytännöstä. Syksyllä 2022 aloitettiin kuntaan muuttavien uusien asukkaiden huomioiminen kirjeitse sekä uudistettiin kuntaa syntyvien huomioimista myös.

 

 

 

3)      SDP:n aloite maisemahakkuista ja energiapolttopuun talteenotosta Klamilan alueella.

Toimenpiteet/kuntatekniikka:  Metsänhoitoyhdistykselle annetaan tehtäväksi harvennukset.  Osalla ehdotettua aluetta on liito-oravia, ja ne rajoittavat jonkin verran harvennusta.  Salniemessä osa esitetystä harvennusalueesta on Sydänkylän jakokunnan aluetta, eikä kunnalla ole sen osalta toimivaltaa.

 

4)      Aloitteet Ritva Ahokkaan perinnön käytöstä

  • Klamilan nuortentalolle valvoja
  • Virojoelle skeittipuisto
  • Ritva Ahokkaan nimikkorahasto Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson maakuntarahastoon

 

 Toimenpiteet: Asia on keskushallinnon valmistelussa ja tulee esille kevään  hallituksessa omana pykälänään.

 

5)      Vanhusneuvoston aloite 12.10.2021 Mäntyrinteen roska-astioiden uusimisesta

 

Toimenpiteet/kuntatekniikka:  Jätelain muutos aiheuttaa lajitteluun ja tyhjennyksiin muutoksia 1.7.2023 alkaen.  Tässä yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset ja lajittelun lisäykset myös Mäntyrinteen roska-astioille.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa valtuustolle tiedoksi edellä mainitut aloitteet  ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.