Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.04.2023/Pykälä 78


_______________________________________________________________________________

 

Kunnanhallituksen henkilökohtaisen varajäsenen muutos

 

KhVi 03.04.2023 § 78  

33/00.00.01.01/2023  

 

 

Valmistelija Jukka Husu, 040 710 7304

 

Perussuomalaisten ryhmän jäsen Anna Hannolainen on muuttanut pois paikkakunnalta 2.8.2022 ja hänelle myönnettin ero kunnanvaltuustossa 13.3.2023. Hän on ollut  kunnanhallituksessa 1. varapuheenjohtaja Anja Kivelän henkilökohtainen varajäsen.

 

Kunnnanhallituksen vaalissa käytettiin 9.8.2021 §30 seuraavia valintaperusteita :

 

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimi kaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Toimielimet asetetaan enintään sen asetta neen toimielimen toimikaudeksi.

 

Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja tai hänen sijaisensa.

 

KuntaL:n 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohta jamallista.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan Virolahden kunnanhallituksessa on seit semän (7) valtuuston valitsemaa jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Jokaisella kunnanhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee myös varajäsenet.

Ennen puheenjohtajiston valintaa valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä.

Valtuusto valitsee kunnanhallituksen kahden tai neljän vuoden toimikaudeksi.

 

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

 

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan KuntaL 73 §:ssä seuraavasti:

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta,

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnas tettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö,joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

 

Esittelijä Varhaiskasvatusjohtaja, Virolahden vs. kunnanjohtaja Outi Silander

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus, esittää valtuustolle, että Anja Kivelälle nimetään uusi henkilökohtainen varajäsen kunnanhallitukseen.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto                                            1) myöntää eron Anna Hannolaiselle kunnanhallituksen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi ja                                                                                                                   2) valitsee Anja Kivelälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.