Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 87


_______________________________________________________________________________

 

Hallintojohtajan viran täyttäminen

 

______________________________________________________________________________

KhVi 20.03.2023 § 63 

 

Valmistelija Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Virolahden kunnanvaltuusto on 13.3.2023 (§ 6) päättänyt valita Virolahden kunnanjohtajan virkaan Kaakon kaksikon hallintojohtaja Otto Koskelan. Koskela on päättänyt ottaa viran vastaan, mikä aiheuttaa rekrytointitarpeen hallintojohtajan virkaan.

 

Kaakon kaksikon hallintosäännön § 42 mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

 

Hallintosäännön § 43 mukaan yhteisten toimialojen toimialajohtajien ja hallintojohtajan valinnasta päättää vastuukunnan kunnanhallitus. Edellä mainittujen virkojen osalta haun valmistelee valintaryhmä. Valintaryhmään kuuluvat kyseessä olevan yhteislautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä molempien kuntien kunnanhallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat.

 

Valintaryhmä on arvoinut hallintojohtajan viran hakukriteereitä, aikataulua ja ilmoituskanavia 16.3.2023. Valintaryhmä esittää, että hakuajaksi määriteltäisiin lähtökohtaisesti 21.3.2023 - 4.4.2023. Hakuilmoitus on tarkoitus julkaista Kuntarekryssä.

 

Valintaryhmä tekee valinnat haastateltavista ehdokkaista, toteuttaa haastattelut ja valmistelee esityksen Virolahden kunnanhallitukselle. Valintaryhmä myös esittää, että Virolahden kunnanhallituksen puheenjohtajan päätöksellä hakuaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa ilman erillistä kunnanhallituksen päätöstä.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi aikavälille 21.3. - 4.4.2023 ja valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan tarvittaessa jatkamaan hakuaikaa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KhVi 17.04.2023 § 87  

26/01.01.01.01/2023  

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä 21.3.2023 ja siinä eriteltiin hallintojohtajan keskeisin tehtäväkenttä:

 

  • Kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen, valvominen sekä kehittäminen.
  • Talousarvion, tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten valmistelu ja valmistelun koordinointi.
  • Rahoituksen suunnittelu ja maksuvalmiudesta huolehtiminen.
  • Henkilöstöpoliittisten asioiden valmistelu ja henkilöstöjohtamisen kehittäminen.
  • Paikallisneuvottelut ja paikallisten järjestelyerien neuvottelut pääsopijajärjestöjen kanssa.
  • Toimialariippumattomien ICT-ratkaisuiden johtaminen ja koordinointi.

 

Viran kelpoisuusvaatimukseksi todettiin soveltuva korkeakoulututkinto.

 

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli viisi (5) kappaletta, joista neljä (4) hakijaa/hakemusta täytti viran kelpoisuusvaatimuksen. Hakemusten perusteella valintaryhmä päätti 5.4.2023 yksimielisesti kutsua haastatteluihin Maija Penttilän (HTM, KTM) ja Sanna Lahden (KTM). Molempien osalta haastattelut järjestettiin 12.4.2023.

 

Penttilän ja Lahden koulutustaustat ja työkokemusten kautta hankittu ammatillinen osaaminen antavat erittäin hyvät lähtökohdat suoriutua hallintojohtajan tehtävistä. Koulutuksen ja työkokemuksen/ammattitaidon vertailussa haastateltujen välille on vaikea muodostaa olennaista eroa.

 

Sekä Penttilä että Lahti suoriutuivat itse haastattelusta hyvin. Valintaryhmän arvion mukaan molemmat haastatellut soveltuisivat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan (sosiaaliset taidot, motiivit ja odotukset sekä työskentelytapa) haettavaan hallintojohtajan virkaan. Haastatelluista Lahti erottui kuitenkin edukseen tuoden hakemuksessa ja haastattelussa esiin vahvan kehittymishalukkuutensa sekä motivaationsa työskennellä nimenomaisesti nyt haettavassa virassa.

 

Koulutuksen, työkokemuksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella valintaryhmän yksimielinen esitys hallintojohtajan virkaan on KTM Sanna Lahti.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1) valita hallintojohtajan virkaan kauppatieteiden maisteri Sanna Lahden.
2) valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan aloitusajankohdasta Sanna Lahden kanssa siten, että viranhoito alkaa kuitenkin viimeistään 1.8.2023.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.