Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 21_______________________________________________________________________________

 

Vuoden 2022 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

 

_______________________________________________________________________________

KhVi 20.03.2023 § 61 

 

89/02.04.01.03/2022 

 

Valmistelija   Kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

 Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset seikat on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Vuosi 2022

 

Vuosi 2022 jää historiaan suurista toimintaympäristön muutoksista. Venäjän 24.2.2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainaan käynnisti epävarmuuden ajan. Venäjän toimilla on ollut suuria seurannaisvaikutuksia Virolahdelle.

 

Suurimpana vaikutuksena kunnassa toimiville yrityksille oli, kun syyskuun lopulla turistiliikenne Venäjältä Suomeen päättyi kokonaan. Vaalimaalla sijaitseva Suomen ensimmäinen outlet-kylä Zsar sekä kiinteistöyhtiö East Gate Development asetettiin konkurssiin lokakuussa, minkä vuoksi konkurssia edeltävät maanvuokrat ja muut saatavat joudutaan kirjaamaan luottotappioiksi tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä.

 


 

 

Muita keskeisiä negatiivisia poikkeamia olivat erityisesti Kymsoten noin 2,0 miljoonaa euroa Virolahden budjetoitua korkeampi kuntalaskutuksen taso, energian hinnannoususta johtuneet lämmityskustannusten ylitykset sekä Kymenlaakson Sähkön odotettua pienemmät osingot.

 

Valtionosuudet toteutuivat alkuperäistä talousarviota hieman (n. 217 000 euroa) korkeampina. Poikkeuksellisista haasteista johtuen kunta haki ja sai lisäksi harkinnanvaraista valtionosuutta 550 000 euroa. Verotulot jäivät alkuperäisestä budjetista noin 32 000 euroa. Eritoten Vaalimaan työllisyystilanne heijastui odotettua alhaisempina tuloverotilityksinä. Sen sijaan yhteisöverot toteutuivat odotettua paremmin.

 

Toiminnallisesti vuotta värittivät hyvinvointialueuudistus, henkilöstön siirto hyvinvointialueelle sekä päätös ostaa sivistystoimen ateriat jatkossa Kymijoen Ravintopalveluilta. Loppuvuodesta huomio kohdistui Virolahden Miehikkälälle tekemään esitykseen ensisijaisesti kuntaliitostunnusteluiden aloittamista ja toissijaisesti Kaakon kaksikko -yhteistoimintasopimuksen uudelleen neuvottelusta.

 

Vuoden positiivisinta antia olivat peruspalveluihin tehdyt investoinnit. Virojoen uusi päiväkoti valmistui ja otettiin käyttöön aikataulussa (8/2022). Lapsiperheiden osalta uusi päiväkoti on suuri vetovoimatekijä - lapsiryhmät ovat täyttyneet ja kysyntää on riittänyt yli kuntarajojen. Uusi päiväkoti on viime vuosien suurin yksittäinen investointi ja se on myös investointi tulevaisuuteen. Elokuussa 2022 valmistui myös terveysaseman perusparannus.

 

Helmikuussa 2022 avautui Virojoelle noin 400 neliömetrin kuntosali yhteistyössä kunnan ja yritysten kanssa. Kunta vuokrasi yritykseltä tilat kuntosalilaitteineen ja tämän jälkeen kilpailutti toimintaa pyörittävä kuntosaliyrittäjän. Kuntosali on toiminut nyt vuoden ja ihmiset ovat löytäneet hyvin salin ja kuntosaliharrastuksen.

 

Virolahden erittäin haastava taloustilanne näkyy vuoden 2022 toteumassa. Emokunnan vuosikate oli noin - 1,37 miljoonaa euroa negatiivinen ja toteutui 2,37 miljoonaa euroa oletettua heikompana. Lyhytaikaista lainaa jouduttiin lopulta ottamaan 4,5 miljoonaa euroa.

 

Tilikausi 2022 toteutui noin 2 781 200 euroa alijäämäisenä.

 

Esittelijä   Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus  Kunnanhallitus päättää

 

1) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

2) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

3) esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden alijäämä 2 781 184,20 euroa siirretään yli-/alijäämätilille.

4) esittää kunnanvaltuustolle henkilöstöraportin 2022 hyväksyttäväksi.

5) oikeuttaa viranhaltijat tekemään tarvittavat tekniset korjaukset, korjaamaan mahdolliset kirjoitus- ja asiavirheet sekä muokkaamaan valtuustolle lähetettävän tasekirjan ulkonäköä.


 

 

TarkltkV 24.05.2023 § 30 

 

 

 

Valmistelija tilintarkastaja Minna Back-Helvasto, p. 050 303 6447

 

Kunnanhallitus on 20.3.2023 allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta

2022.

 

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle tilikaudelta kertomus, jossa

esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko

tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

 

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille (KuntaL 125 §).

 

BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela on antanut tilintarkastuskertomuksen Virolahden kunnan vuoden 2022 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta.

Vastuunalainen tilintarkastaja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tämän säännöksen mukaisesti asian valtuustolle esittelee tarkastuslautakunta.

 

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto
. merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen
. hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen
. myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä asia käsiteltiin kokouksessa ennen asiaa 29.

 

 

KvVi 19.06.2023 § 21  

89/02.04.01.03/2022  

 

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää

1) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022,
2) hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen,
3) hyväksyä henkilöstöraportin 2022,
4) myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022,
5) siirtää tilikauden alijäämän 2 781 184,20 €  yli-/alijäämätilille.

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.