<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Virolahden vanhusneuvosto 07.12.2023]]><![CDATA[Virolahden tarkastuslautakunta 05.12.2023]]><![CDATA[Lupajaosto 29.11.2023]]><![CDATA[Kuntatekniikan lautakunta 29.11.2023]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 28.11.2023]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 20.11.2023]]><![CDATA[Virolahden vanhusneuvosto 15.11.2023]]><![CDATA[Virolahden kunnanvaltuusto 13.11.2023]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 06.11.2023]]><![CDATA[Lupajaosto 25.10.2023]]><![CDATA[Kuntatekniikan lautakunta 25.10.2023]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 24.10.2023]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 23.10.2023]]><![CDATA[Virolahden keskusvaalilautakunta 19.10.2023]]><![CDATA[Virolahden tarkastuslautakunta 18.10.2023]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 09.10.2023]]><![CDATA[Virolahden tarkastuslautakunta 27.09.2023]]><![CDATA[Lupajaosto 27.09.2023]]><![CDATA[Kuntatekniikan lautakunta 27.09.2023]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 26.09.2023]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 25.09.2023]]><![CDATA[Virolahden vanhusneuvosto 20.09.2023]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 11.09.2023]]><![CDATA[Virolahden kunnanvaltuusto 04.09.2023]]><![CDATA[Lupajaosto 30.08.2023]]><![CDATA[Kuntatekniikan lautakunta 30.08.2023]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 28.08.2023]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 14.08.2023]]><![CDATA[Lupajaosto 02.08.2023]]><![CDATA[Kuntatekniikan lautakunta 28.06.2023]]>