<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Virolahden vanhusneuvosto 24.04.2024]]><![CDATA[Virolahden keskusvaalilautakunta 17.04.2024]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 08.04.2024]]><![CDATA[Virolahden kunnanvaltuusto 03.04.2024]]><![CDATA[Kuntatekniikan lautakunta 27.03.2024]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 26.03.2024]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 25.03.2024]]><![CDATA[Virolahden tarkastuslautakunta 19.03.2024]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 18.03.2024]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 04.03.2024]]><![CDATA[Kuntatekniikan lautakunta 28.02.2024]]><![CDATA[Virolahden vanhusneuvosto 21.02.2024]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 20.02.2024]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 19.02.2024]]><![CDATA[Virolahden tarkastuslautakunta 14.02.2024]]><![CDATA[Virolahden keskusvaalilautakunta 09.02.2024]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 05.02.2024]]><![CDATA[Lupajaosto 31.01.2024]]><![CDATA[Kuntatekniikan lautakunta 31.01.2024]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 30.01.2024]]><![CDATA[Virolahden kunnanvaltuusto 29.01.2024]]><![CDATA[Virolahden keskusvaalilautakunta 26.01.2024]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 22.01.2024]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.12.2023]]><![CDATA[Virolahden kunnanvaltuusto 18.12.2023]]><![CDATA[Virolahden kunnanhallitus 11.12.2023]]><![CDATA[Virolahden vanhusneuvosto 07.12.2023]]><![CDATA[Virolahden tarkastuslautakunta 05.12.2023]]><![CDATA[Lupajaosto 29.11.2023]]><![CDATA[Kuntatekniikan lautakunta 29.11.2023]]>