Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 12_______________________________________________________________________________

 

Hallintosäännön päivittäminen, talouden seuranta 2024

 

KhVi 22.01.2024 § 12  

4/02.01.02/2024  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Sanna Lahti p. 040 199 2310

 

Kuntalain (410/2015) 112 §:n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kuntalain lisäksi kirjanpitolakia ja valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä mm. kunnan tilinpäätökseen kuuluvasta taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja niiden liitteinä olevista tiedoista sekä talousarvion toteumavertailusta ja toimintakertomuksesta, konsernitilinpäätöksestä ja sen liitetiedoista sekä osavuosikatsauksista.

 

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetuksen kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020), missä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Säännösten tarkoituksena on kuvata kunnan velvollisuutta tuottaa tilikauden aikana tietoja mm. tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä talousarvion toteutumisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 10.11.2020 antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laadinnasta, mikä täydentää valtioneuvoston asetusta. Jokainen kunta voi itse harkita millä tavoin puolivuosi- tai neljännesvuosikatsauksia käsitellään kunnan toimielimissä ja onko tarvetta koota katsausten sisältöä erilliseksi asiakirjaksi.

 

Kaakon kaksikon voimassa olevan hallintosäännön mukaan toimielimet raportoivat tilikauden aikana talousarvion toteutumisesta valtuustolle kaksi kertaa vuodessa: ensimmäinen osavuosikatsaus tehdään 30.4. tilanteesta ja toinen 31.8. tilanteesta. Kaakon kaksikon yhteistoiminnan päättyminen 31.7.2024 aiheuttaa sen, että hallintosääntöön kirjattu osavuosikatsausten rytmi ei sovellu sellaisenaan muutostilanteeseen. Liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen toteutettava sivistys- ja hyvinvointitoimialan sekä kuntatekniikan toimialan yhteistoiminnan purkaminen 31.7.2024 edellyttää osavuosikatsauksen laatimista purkamishetkelle.

 

Kaakon kaksikon johtoryhmä on käsitellyt kokouksessaan 16.1.2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen laatimista ja erityisesti talouden seurannan aikataulua vuonna 2024. Johtoryhmä päätti esittää palveluohjaustyöryhmälle linjattavaksi ja edelleen kunnanhallituksiin ja -valtuustoihin hyväksyttäväksi hallintosäännön muutoksen koskien voimassa olevan Kaakon kaksikon kuntien yhteisen hallintosäännön pykäliä 61 ja 62. Johtoryhmän näkemyksen mukaan vuodelle 2024 on tarpeen laatia vain yksi osavuosikatsaus siihen ajankohtaan, jolloin yhteistoiminta sivistys- ja hyvinvointitoimialalla sekä kuntatekniikan toimialalla päättyy.

 

Johtoryhmän yhteinen näkemys oli, että hallintosäännössä sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa tulisi korostaa toimialojen talouden seurannan merkitystä nykyisessä kuntien taloustilanteessa. Toimialajohto ja lautakunnat käyvät läpi talouden toteumaa säännöllisesti ja tuovat poikkeamat käsittelyyn kunnanhallituksiin ja valtuustoille talousarviokäsittelyä koskevan ohjeistuksen mukaisesti heti muutostarpeen tunnistamisen jälkeen.

 

Palveluohjaustyöryhmä käsitteli asian aikataulusyistä erillisenä asiana sähköpostikokouksessa 17.1.2024 klo 12:45 -18.1.2024 klo 9:00.  Palveluohjaustyöryhmä hyväksyi osaltaan hallintosäännön muutoksen pykäliin 61 ja 62, ja päätti esittää päivitetyn hallintosäännön kunnanhallituksille ja -valtuustoille hyväksyttäväksi siten, että päivitetty hallintosääntö tulee voimaan helmikuun 2024 aikana.

 

Liite   Ote päivitetystä hallintosäännöstä Luku 8 Taloudenhoito, muokattu pykälät 61 ja 62.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä hallintosäännön muutokset pykäliin 61 ja 62 ja esittää näiltä osin päivitetyn hallintosäännön valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.