Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 4_______________________________________________________________________________

 

Valtionosuus- ja kotikuntakorvauspäätökset 2024

 

 

KhVi 22.01.2024 § 4  

1/02.03.01.00/2024  

 

Valmistelijat Hallintojohtaja Sanna Lahti p. 040 199 2310
Kunnanjohtaja Otto Koskela p. 040 199 2146.

 

Valtiovarainministeriö myöntää kunnan peruspalveluiden valtionosuuden sekä päättää veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetysten korvauksista. Valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä kotikuntakorvauksista säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa (618/2021).

 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtionosuudet ja muun rahoituksen kunnille ja muille valtionosuuden tai rahoituksen saajille yhtenä kokonaisuutena varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä, viimeistään kuukauden 11. päivänä. Yhdistettyyn maksatukseen sisältyvät valtiovarainministeriön myöntämä kunnan peruspalvelujen valtionosuus, verotulomenetysten korvaukset ja kotikuntakorvaukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus.

 

Valtiovarainministeriö on 21.12.2023 päättänyt kunnan peruspalveluiden valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024 (VN/35660/2023) ja kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2024 (VN/35661/2023).

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja veroperustemuutoksista johtuvat verotulomenetysten korvaukset 2024
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 5 §:n mukaan

1)      valtionosuustehtävien laskennallisista kustannuksista, ja

2)      13-17 §:ssä tarkoitettujen syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, asukasmäärän kasvun ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosien määräytymisperusteista.

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään tai vähennetään mainitun lain 4 ja 5 luvussa tarkoitetuilla erillä, jotka on eritelty päätöksessä. Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset on tarkistettu kuntien lopullisten vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Lisäksi kuntien tilinpäätöstietojen mukaisista kustannustiedoista on oikaistu niitä merkittävästi vääristävät erät 30.6.2023 voimaan tulleen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1393/2022) perusteella.

 

Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaus maksetaan kunnille valtionosuuden yhteydessä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 §:n mukaan.

 

Päätöksen (VN/35660/2023) pohjana olevat laskentatiedot vuodelle 2024 (päivitetty 8.12.2023) ovat saatavilla Valtionvarainministeriön verkkosivuilta osoitteessa https://vm.fi/valtionosuuspaatoksia-ja-laskentatietoja 

 

Valtiovarainministeriön päätökseen (VN/35660/2023) pohjautuva Virolahden kunnan peruspalveluiden valtionosuus vuodelle 2024 on yhteensä 1 212 191 €, mistä verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen suuruus on 1 085 051 €. Päätöksen mukainen peruspalvelujen valtionosuus sisältäen verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen toteutuu siten hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaus vuodelle 2024 on yhteensä 622 487 €, mikä on 10 013 € talousarviotasoa vähemmän.

 

Kotikuntakorvaukset 2024

Kotikuntakorvaus määräytyy kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 35 §:n mukaan kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7-12- ja 13-15-vuotiaille.

 

Kotikuntakorvauskysely esi- ja perusopetuksen oppilastiedoista toteutetaan Opetushallituksen ylläpitämän KOSKI-tietovarannon kautta. Tilastokeskus yhdistää tiedon oppilaiden kotikunnasta väestörekisteritiedoista. Kotikuntakorvaus perustuu varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa olevaan tilanteeseen. Vuodelle 2024 kotikuntakorvaus lasketaan siten vuoden 2022 oppilas- ja väestörekisteritietojen mukaisesti.

 

Virolahden kunnan kotikuntakorvaustulot vuodelle 2024 ovat yhteensä 1 331 476 ja kotikuntakorvausmenot -69 401 €. Kotikuntakorvaustuloista merkittävä osuus kertyy siitä, että Kaakon kaksikko -yhteistoiminnassa Virolahden kunta toimii myös Miehikkälän opetuksen järjestäjänä. Kaakon kaksikko -yhteistyö päättyy sivistys- ja hyvinvointipalveluiden osalta 31.7.2024, minkä jälkeen Miehikkälän kunta on siten 1.8.2024 alkaen myös opetuksenjärjestäjä.

 

Kotikuntakorvauslaskelman pohjatiedot on tarkastettu sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalla ja pohjatiedot vastaavat raportoituja opetushallitukseen raportoituja tietoja. Kotikuntakorvausmenoja (-69 401 €) ei ole ollut huomioituna Virolahden kunnan vuoden 2024 talousarviossa.

 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2024

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus on tarkoitettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 5 §:n mukaisia koulutusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä varten. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus valtionosuuslaskelmalla perustuu opetushallituksen 15.12.2023 päivitettyyn raporttiin (VOS6SL24), joka on saatavilla opetushallituksen verkkosivuilta osoitteessa https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=9353;tnimi=vos/v24/vos6sl24.lis

 

Valtiovarainministeriön valtionosuuslaskelmalla esitetty muu opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on 216 270 €, mikä on 154 270 € suurempi kuin talousarviossa (62 000 €). Tiedot kuitenkin täsmäytetään vuoden 2024 loppupuolella, ja se saattaa muuttaa vuoden 2024 lopullista rahoitusta.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä

1) Valtionvarainministeriön päätöksen (VN/35660/2023) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024; ja
2) Valtionvarainministeriön päätöksen (VN/35661/2023) kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2024.
3) Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen (VN/32387/2023) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2024.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.