Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.06.2023/Pykälä 137


# Itä-Suomen_hallinto-oikeuden_päätös_1501_2023

_______________________________________________________________________________

 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös (1501/2023) / Kuntayhtymän kuntamaksuosuutta koskeva hallintoriitahakemus ja kunnallisvalitus

 

KhVi 26.06.2023 § 137  

1/00.06.01/2021  

 

 

Valmistelija Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Virolahden kunta valitti Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen 24.2.2022 päätöksestä (§45) Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on tehnyt asiassa päätöksen (1501/2023) 21.6.2023.

 

Virolahden vaatimukset hallinto-oikeudelle

Hallinto-oikeuden on käsiteltävä asia osin hallintoriitana ja osin kunnallisvalituksena.

 

Hallintoriita-asiassa hallinto-oikeuden tulee:

1) vahvistaa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän rikkoneen Virolahden ja kuntayhtymän välistä palvelusopimusta sekä kuntayhtymän perussopimusta, sekä kuntayhtymän yhtymävaltuuston 27.11.2020 tekemää päätöstä;

2) velvoittaa kuntayhtymä palauttamaan Virolahdelle enintään 1 537 032,00 euroa edellä mainittujen sopimusten sekä yhtymävaltuuston päätöksen vastaisesti liikaa laskutetuista palvelumaksuista aikaväliltä 1.1.2021-31.12.2021;

3) velvoittaa kuntayhtymän jatkossa noudattamaan palveluiden hinnoittelussa perussopimusta ja palvelusopimusta sekä yhtymävaltuuston päätöstä ja hinnoittelemaan tuotteet omakustannusperiaatteen mukaisesti.

 

Mikäli hallinto-oikeus katsoo, että se ei voi käsitellä edellä mainittuja vaatimuksia hallintoriitana, on kyseiset vaatimukset käsiteltävä toissijaisesti kunnallisvalituksena hakemuskirjelmästä lähemmin ilmenevin tavoin. Joka tapauksessa kuntayhtymän perussopimukseen ja palvelusopimukseen perustuvat asiat tulee käsitellä hallintoriitana kunnallisvalituksen ohella.

 

Kunnallisvalituksena käsiteltävin osin hallinto-oikeuden tulee:

1) kumota kuntayhtymän hallituksen valituksenalainen päätös 24.2.2022, jolla se on hylännyt Virolahden esittämän vaatimuksen siitä, että Virolahden kuntalaskutus on tarkistettava koko vuoden 2021 osalta ja

2) ensisijaisesti ratkaista asia itse siten, että hallinto-oikeus velvoittaa kuntayhtymän suorittamaan kuntalaskutuksen tarkastuksen vuodelta 2021 Virolahden esittämän vaatimuksen mukaisesti; tai

3) toissijaisesti palauttaa asia kuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi.

 

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on velvoitettava korvaamaan Virolahdelle asiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua hallinto-oikeuden ratkaisun antamisesta lukien, lisättynä hallinto-oikeuden perimällä oikeudenkäyntimaksulla.

 

Hallinto-oikeuden tulee velvoittaa kuntayhtymä toimittamaan oikeudenkäyntiaineistoon kuntayhtymän KPMG Oy Ab:ltä tilaama raportti erityisestä tarkastuksesta, kotihoidon kustannusraportti koko vuodelta 2021 ja tiedot Virolahdelta perityistä kustannuksista palveluittain, sekä tiedot näiden palveluiden tuottamisesta kuntayhtymälle aiheutuneista kustannuksista.

 

Hallinto-oikeuden on käsiteltävä tämä asia yhdessä Virolahden kunnan kuntayhtymän hallituksen päätöksestä 24.2.2022 § 46 tekemän kunnallisvalituksen kanssa.

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus tutkii Virolahden kunnan hallintoriitahakemuksen ja jättää kunnallisvalituksen tutkimatta.

 

Hallinto-oikeus hylkää Virolahden kunnan vaatimukset asiakirjojen hankkimisesta KPMG Oy Ab:n raporttia lukuun ottamatta.

 

Hallinto-oikeus hylkää hallintoriitahakemuksen sekä Virolahden kunnan ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

 

Päätöksen perustelut
Ykstyiskohtaisemmat perustelut löytyvät liitetiedostona olevasta päätöksestä. Pelkistettynä hallinto-oikeus kuitenkin katsoi hallintoriitaa koskevassa asiassa, että kaikkia kuntayhtymän jäsenkuntia on laskutettu käytön mukaan laskutetuista palveluista yhtenäisin suoritehinnoin, eikä tiettyjen palveluiden ylijäämäisyys ole ollut yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Näin ollen Kymsotella ei ole velvollisuutta palauttaa Virolahdelle suorituksia.

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu oikeudenkäyntikuluista
Hallinto-oikeus on jättänyt kunnallisvalituksen tutkimatta ja hylännyt Virolahden kunnan hallintoriitahakemuksen, joten ei ole kohtuutonta, että se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Asia on ollut oikeudellisesti siinä määrin tulkinnanvarainen, että ottaen lisäksi huomioon asian laatu ja merkitys Virolahden kunnalle sekä osapuolten olosuhteet kokonaisuudessaan, ei ole kohtuutonta, että myös kuntayhtymä pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

 

Muutoksenhaku

Kunnallisvalituksen osalta päätökseen saa kuntalain 142 §:n 1 momentin mukaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

 

Hallintoriidan osalta päätökseen saa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

 

Määräaika valituksen jättämiselle on 21.7.2023.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää tyytyä Itä-Suomen hallinto-oikeuden 21.6.2023 antamaan päätökseen (1501/2023), eikä hae valituslupaa kunnallisvalituksen tai hallintoriita-asian osalta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.