Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.virolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Virolahden kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.06.2023/Pykälä 138


# Itä-Suomen_hallinto-oikeuden_päätös_1502_2023

_______________________________________________________________________________

 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös (1502/2023) / Kunnallisvalitus

 

KhVi 26.06.2023 § 138  

1/00.06.01/2021  

 

 

Valmistelija Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

 

Virolahden kunta valitti Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen 24.2.2022 päätöksestä (§46) Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on tehnyt asiassa päätöksen (1502/2023) 21.6.2023.

 

Virolahden vaatimukset hallinto-oikeudelle
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätös 24.2.2022 § 46 on kumottava ja hallinto-oikeuden on ensisijaisesti ratkaistava asia itse siten, että se kieltää kuntayhtymän hallitusta noudattamasta yhtymävaltuuston päätöksen 17.12.2021 vastaista tuotteistettujen palveluiden hinnoitteluaan ja velvoittaa hallituksen tarkistamaan ja muuttamaan tuotteistettujen palveluiden hinnoittelun siten, että hinnoittelu palvelusopimusvuonna 2022 vastaa yhtymävaltuuston 17.12.2021 tekemää päätöstä hintojen korotuksista ja omakustannehinnasta. Toissijaisesti asia on palautettava kuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi.

 

Lisäksi kuntayhtymä on velvoitettava korvaamaan Virolahden kunnalle asiasta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen, lisättynä hallinto-oikeuden perimällä oikeudenkäyntimaksulla.

 

Hallinto-oikeuden on käsiteltävä tämä kunnallisvalitusasia yhdessä Virolahden kunnan hallinto-oikeudelle tekemän hallintoriitahakemuksen ja kuntayhtymän hallituksen päätöksestä 24.2.2022 § 45 tekemän kunnallisvalituksen kanssa.

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus ei tutki Virolahden kunnan ensisijaista vaatimusta, jonka mukaan hallinto-oikeuden on kiellettävä kuntayhtymän hallitusta noudattamasta vuoden 2022 tuotteistettujen palveluiden hinnoitteluaan ja velvoitettava hallitus tarkistamaan ja muuttamaan palveluiden hinnoittelu sekä vahvistettava, että mainittu päätös sitoo myös Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitusta.

 

Hallinto-oikeus ei tutki vastineessa esitettyä uutta valitusperustetta, jonka mukaan päätös on aiheuttamisperiaatteen vastainen.

 

Hallinto-oikeus hylkää kuntayhtymän vaatimuksen valituksen tutkimatta jättämisestä siltä osin kuin valituksessa on vedottu vuoden 2021 hinnoitteluun sekä vaatimuksen vastineessa esitettyjen vaatimusten ja perusteluiden tutkimatta jättämisestä edellä mainittua laajemmalti.

 

Tutkituilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen sekä Virolahden kunnan ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

 

Päätöksen perustelut
Ykstyiskohtaisemmat perustelut löytyvät liitetiedostona olevasta päätöksestä. Pelkistetysti hallinto-oikeus katsoi, että kuntayhtymän päätökset ei ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, kuntayhtymän hallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole

muutoinkaan lainvastaisia.

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu oikeudenkäyntikuluista
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Saman pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

 

Virolahden kunnan valitus on hylätty, joten ei ole kohtuutonta, että se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Asia on ollut oikeudellisesti siinä määrin tulkinnanvarainen, että ottaen lisäksi huomioon asian laatu ja merkitys Virolahden kunnalle sekä osapuolten olosuhteet kokonaisuudessaan, ei ole kohtuutonta, että myös kuntayhtymä pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

 

Muutoksenhaku
Kuntalain 142 §:n 1 momentin mukaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

 

Määräaika valituksen jättämiselle on 21.7.2023.

 

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää tyytyä Itä-Suomen hallinto-oikeuden 21.6.2023 antamaan päätökseen (1502/2023), eikä hae valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.